17 maart 2014

De lijsttrekkers langs de meetlat PvdA wil ‘grenzen opzoeken’

PvdA-lijsttrekker Jos van den Born

Waarom zou de kiezer op uw partij stemmen? Waarin verschilt die van de andere acht?

„De PvdA is van oudsher de partij met een groot sociaal hart, die op­komt voor de zwakkeren in de sa­menleving. De komende jaren komt er veel op de gemeenten af.

Een terugtrekkende overheid bete­kent dat burgers zelf meer verant­woordelijkheid moeten nemen.

De gemeente moet vertrouwen geven aan burgers met goede ini­tiatieven en ideeën. We hebben sterke en daadkrachtige bestuur­ders nodig en die hebben wij in huis.”

Wat gaat uw partij doen om de win­kelleegstand in Nijverdal te vermin­deren en het centrum weer echt te la­ten bruisen?

„Gemeente, ondernemers en eige­naren van panden moeten samen een ‘deltaplan’ voor het centrum maken. Ze moeten samen aan de slag, onder leiding van een goede kartrekker. We moeten alles uit de kast halen om een compacter en aantrekkelijker centrum te krij­gen. Dat betekent meer activitei­ten, koopzondagen, omzetafhan­kelijke huren en ruimte voor nieu­we ondernemers. De gemeente moet meer als ondernemer gaan denken. Dat vraagt daadkracht, lef en soms grenzen opzoeken.”

De financiële positie van de gemeen­te Hellendoorn is allerminst rooskleu­rig. Waar gaat u op bezuinigen?

„We zijn eigenlijk niet van plan om nog meer te gaan snijden. We denken veel geld te kunnen bespa­ren door over onze grenzen heen te kijken en samen met andere ge­meenten zaken efficiënter uit te voeren, zoals de WMO-taken. Bo­vendien moeten we als lokale overheid inspelen op goede ideeën/initiatieven van burgers voor hun woon- en leefomgeving. Ons uitgangspunt blijft dat de ge­bruiker betaalt en gemeentelijke diensten kostendekkend moeten zijn.”

Na vier jaar ‘verstandshuwelijk’ tus­sen CDA en BB is het tijd voor een nieuwe, sterke coalitie. Met wie gaat u die vormen?

„Wij willen met iedereen samen­werken in een nieuw college als daarin de uitgangspunten van de PvdA maar voldoende terugko­men. Voor ons staat de kwaliteit van de wethouders (maximaal drie) voorop, niet de partij waar ze lid van zijn. We vinden dat nieuwe bestuurders vooraf een on­afhankelijke bekwaamheidstoets moeten afleggen. Wij zijn voor­stander van een raadsbreed coali­tieprogramma. Het belang van on­ze inwoners moet leidend zijn, niet het partijbelang.”

De samenwerking met de drie buur­gemeenten levert tot nu toe nog niet veel op. Moet Hellendoorn weer een geheel eigen koers gaan varen, of in­zetten op versterking van de regiona­le samenwerking?

„De PvdA is voor regionale samen­werking, want besturen wordt steeds ingewikkelder. Niet alleen in Twents verband, het kan ook met buurgemeenten als Raalte en Ommen. Samenwerken betekent profiteren van elkaars expertise, kostenbesparing door efficiënter werken en het vormt een garantie voor bestuurlijke kwaliteit. Na­tuurlijk blijft democratische con­trole hierop door de gemeente­raad noodzakelijk. De tijd dat we een hek om onze gemeente kon­den zetten, is definitief voorbij.”

door Han Haveman (TCTubantia 14-03-2014)