16 november 2014

Fractie Partij van de Arbeid stemt tegen de Noord-Zuid verbinding, maar voor begroting 2015.

De begroting 2015 is een rechtstreekse uitwerking van het coalitieakkoord waarmee de PvdA al eerder heeft ingestemd. Omdat thema’s, die voor de PvdA belangrijk zijn, zoals een masterplan voor werkgelegenheid, handhaven minimabeleid, het meedenken door kernen, wijken en buurten en het matig stijgen van de lastendruk voor de inwoners ruimschoots aanbod komen, heeft de PvdA wel met voor de begroting gestemd.

Op verzoek van de PvdA fractie is tijdens de begrotingsvergadering apart gestemd over de aanleg van de Noord-Zuid (NZ)verbinding. Van meet af aan heeft de fractie bezwaar gemaakt tegen het nu aanleggen van die weg en alle daaruit voortvloeiende consequenties, omdat de gemeentelijke financiën het momenteel niet toe laten. En dus heeft de PvdA tegen het besluit gestemd om de Noord-Zuid-verbinding aan te leggen.De aanleg van de weg leidt de komende jaren tot een begrotingstekort en extra bezuinigingen.

Verder heeft de fractie alle voorstellen op inhoud beoordeeld en zich constructief opgesteld bij de moties en amendementen die werden ingediend..

Mensen en welzijn
Voor 2015 is de begroting sluitend, maar vanaf 2016 is er jaarlijks een taakstelling vanaf € 250.000. Deze taakstelling zou als sneeuw voor de zon verdwijnen, wanneer de NZ niet aangelegd zou worden. Hiervoor was binnen de raad helaas geen meerderheid. Nu moeten we, samen met onze inwoners, op zoek naar bezuinigingen op andere terreinen om de begroting in 2016 sluitend te maken. De PvdA had dit graag anders gezien.

Duurzaamheid
De PvdA heeft aangedrongen om een begin te maken met een revolverend energiefonds door een deel van de voordelen op duurzame maatregelen in dit fonds te storten. Het college geeft aan dat er op dit moment geen middelen zijn om een dergelijk fonds te starten.

Centrum Nijverdal
Ondernemers in het centrum van Nijverdal luiden de noodklok. De PvdA heeft aangedrongen om bij de herinrichting van de Grotestraat te kijken hoe de detailhandel gefaciliteerd kan worden.

Starterslening
De gemeente Hellendoorn stelt vanaf 2017 geen geld meer beschikbaar voor de starterslening, omdat de Rijksoverheid dan stopt met de regeling. Gezien het succes van de starterslening vond de PvdA deze beslissing te vroeg en heeft zij voor een motie gestemd om actief op zoek te gaan naar financiële middelen, waarmee deze lening voor Hellendoornse starters op de woningmarkt behouden blijft na 2016.

Schuilenburgerweg
De PvdA heeft voor een motie gestemd waarin het college wordt opgedragen om zijn uiterste best te doen om de Schuilenburgerweg richting het centrum van Hellendoorn open te houden.

De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan mensen, zorg en welzijn en niet aan asfalt en stenen!