30 oktober 2014

PvdA afdeling Hellendoorn-Nijverdal in spagaat over de gemeentebegroting 2015

Doorgaan overbodige Noord-Zuidverbinding oorzaak begrotingstekort.
Afgelopen maandagavond heeft tijdens de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid een enerverende discussie plaatsgevonden over de gemeentebegroting 2015. De leden hebben fractievoorzitter Jos van den Born geadviseerd om ernstig te overwegen tegen de gemeentebegroting 2015 te stemmen. En dat terwijl de PvdA deel uitmaakt van de coalitie en het college van B en W. Reden is de dreigende meerderheid in de gemeenteraad vóór aanleg van de Noord-Zuidverbinding. Deze weg die de Ommerweg met de Baron Sternbachlaan moet verbinden, is niet alleen overbodig geworden, maar is ook nog eens de oorzaak voor het begrotingstekort en de bezuinigingsnoodzaak in 2015 en volgende jaren.
 

Leden van de Partij van de Arbeid hebben zaterdag 18 oktober een wijkbezoek aan Hellendoorn-Noord afgelegd. Ze voerden ongeveer 125 voordeurgesprekken met de bewoners. 90 procent van de mensen vinden de € 7,7 miljoen voor zo’n verbindingsweg zonde van het geld. Zeker in een tijd dat de gemeente de broekriem moet aantrekken en de komende jaren nog € 800.000 per jaar moet bezuinigen. Bovendien is de hoeveelheid autoverkeer de afgelopen jaren flink afgenomen is de ervaring van de mensen. “Waarom dan toch doorgaan met de plannen”, was de algemene vraag.

Investeren in mensen

In het coalitieakkoord waar de PvdA ook haar handtekening onder heeft geplaatst, staat uitdrukkelijk dat een –versoberde- aanleg van de noord-zuidverbinding pas aan de orde is, als de gemeentelijke financiën dat toelaten.Dat is nu niet het geval, getuige de tekorten die het college in 2015 en verdere jaren verwacht. Bovendien krijgt de gemeente nog een flinke kluif te verwerken als het gaat om uitvoering van nieuwe zorgtaken, die van het Rijk afkomen en waarvoor zij minder geld ontvangt dan nu wordt uitgegeven. Kortom, het huidige voorstel van het college lijkt in de richting te gaan van investeren in stenen en asfalt, terwijl investeren in mensen juist nu veel belangrijker is.

Oplossen knelpunten

Overigens vonden de PvdA-leden wel dat er ruimte moet zijn voor het oplossen van knelpunten in de verkeerssituatie, zoals aan de Kasteelstraat en de Schuilenburgerweg. “Daar moet wel wat gebeuren maar dat hoeft geen 8 miljoen te kosten,” was men van mening.

Eigen verantwoordelijkheid

De fractie voelt de druk van de leden, maar heeft een eigen verantwoordelijkheid voor haar stemgedrag op 4 november, als de begroting 2015 in de gemeenteraad wordt behandelt. Zeker is wel dat de Partij van de Arbeid tegen de huidige aanleg van de Noord-Zuidverbinding is. Alleen is dit voorstel nu nog een vast onderdeel van de begroting en kan de fractie dit protest alleen laten horen door tegen de gehele begroting te stemmen. En dat is een echt dilemma.

Zij hoopt daarom dat andere partijen in de raad ook tot inkeer komen en de weg niet meer willen. Het begrotingstekort zou daardoor ook meteen flink verminderen.