29 november 2013

PvdA presenteert verkiezingsprogramma 2014-2018

PvdA presenteert het Verkiezingsprogramma 2014-2018 “Met vertrouwen verder”

Door de rijksbezuinigingen en overheveling van nieuwe taken naar de gemeenten moeten fundamentele keuzes worden gemaakt de komende jaren. Dat vraagt om een andere bestuurscultuur in Hellendoorn.

Nieuw elan, durf en onorthodoxe oplossingen. Moed hebben om gebaande paden te verlaten en daarbij het vertrouwen van de mensen te versterken, of waar nodig, terug te winnen. En daarbij inwoners met de kleine portemonnee ontzien.

Dát is waar de Partij van de Arbeid in de gemeente Hellendoorn voor staat. Dat was en blijft het onderscheidende sociaaldemocratische gedachtegoed.

 

De hoofdlijnen van het Verkiezingsprogramma 2014-2018:

 

Democratisch

· Commissie- en raadsvergaderingen, worden anders georganiseerd. Nieuwe vormen van vergaderen moeten worden uitgeprobeerd, waarbij het voornaamste uitgangspunt is dat er  meer dialoog komt met inwoners.

· De mogelijkheid tot het houden van referenda is ingevoerd, maar is op het moment een dode letter zonder budget, de PvdA wil in ieder geval de middelen in de begroting om 1 keer per 2 jaar een referendum te houden

· De PvdA vindt dat de gemeente goed is te besturen met drie wethouders.

· Er komt een competentietest voor wethouders om zoveel mogelijk te garanderen dat zij  hun uitdagende taak aankunnen.

 

Sociaal

· De PvdA streeft naar samenwerking met het bedrijfsleven om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden
of aan het werk te krijgen.

· In samenwerking met het particulier initiatief wil de PvdA de minimaregelingen naar vrijwilligersorganisaties (met bijbehorend budget) overhevelen om de efficiency en effectiviteit te vergroten.

· De PvdA is voor het invoeren van een Activiteitenpas voor korting op activiteiten op het gebied van sport, cultuur en welzijn voor inwoners die onder de grens van 130% van het bijstandsniveau leven.

· Alle inspanningen moeten er op gericht zijn om de eigen kracht en de zelfredzaamheid van de mensen te versterken.

 

Zorg

· De PvdA wil vraag en aanbod van de zorg zoveel mogelijk in de eigen buurt organiseren.

· De PvdA wil waardering en ondersteuning aan mantelzorgers geven.

· De indicaties voor gehandicapten moeten eenvoudiger en flexibeler en voor chronisch zieken geen periodieke herkeuring. Gemeente en cliënt kijken samen naar de belemmeringen en zoeken naar oplossingen op maat.

· Ouderen moeten betrokken kunnen blijven bij de samenleving.

Onderwijs

· De PvdA wil veel meer aandacht aan het onderwijs besteden. Zoals een integratie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk tot één organisatie.

· In nauw overleg met alle vormen van onderwijs willen we een integrale visie ontwikkelen op het onderwijsaanbod.

· De PvdA is voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van schoolverzuim en  schooluitval.

· De PvdA stimuleert langere openingstijden van scholen, met de mogelijkheid om huiswerk te maken op school, met sport- en muziekonderwijs.

· We streven naar schoolprogramma’s om de weerbaarheid van de kinderen te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen om later een baan te vinden.

Sport, cultuur en toerisme

· De doelstelling van de PvdA is 75% van de bevolking aan het bewegen te krijgen. Dit  vraagt terughoudendheid t.a.v. de tarieven in de sport en het wegnemen van financiële belemmeringen.

· De PvdA stimuleert de ontwikkeling van digitale voorzieningen zoals draadloos internet wat in elke kern en in de centra van Nijverdal en Hellendoorn beschikbaar moet zijn.

· Structurele subsidies aan amateurverenigingen op het gebied van muziek, zang, toneel of dans worden stopgezet. Voor bijzondere activiteiten kunnen deze verenigingen een beroep doen op een incidentele subsidie en op gemeentelijke faciliteiten.

· Evenementen en activiteiten voor recreanten zijn belangrijk en zijn ook toegestaan op zondag.

· De PvdA is voor de realisering van een kinderboerderij met educatieve functies.

Milieu, groen en duurzaamheid

· Het principe ‘de vervuiler betaalt’ geldt ook voor de afvalverwerking. Inwoners die veel hergebruiken, afval goed scheiden en minder restafval aanbieden, moeten daarvoor worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing.

· De PvdA voert een actief beleid met betrekking tot energiebesparing, zowel bij overheidsgebouwen als bij particulieren en bij bedrijven en er moet een harde eis komendat men bij het nieuw bouwen van woningen en bedrijven duurzaam moet bouwen.

Veiligheid en openbare ruimte

· Iedere wijk dient haar eigen wijkagent te krijgen en in Nijverdal moet het politiebureau blijven.

· De PvdA is tegen druggebruik en maakt zich sterk voor preventie en voorlichting over druggebruik.
De realiteit is dat drugs niet uitgebannen kan worden. Om het ongewenste dealen op straat te stoppen zijn wij voorstander van een gereguleerde koffieshop.

· Het oplossen van knelpunten op bestaande wegen heeft prioriteit boven de aanleg van nieuwe wegen. Om een verkeerschaos te voorkomen, zal de PvdA blijft zich sterk maken voor een ongelijkvloerse aansluiting van de N35 bij de Boersingel en de van Sternbachlaan.

· Er komt een actieplan om mensen te stimuleren meer te gaan lopen en fietsen.

Gemeentefinanciën en lastendruk

· Voor de PvdA zijn en blijven gezonde gemeentefinanciën een prioriteit.

· De lastendruk door OZB, afvalstoffen- en rioolheffing zal jaarlijks maximaal 1,5% mogen stijgen, tenzij het inflatiepercentage hoger is. Kwijtschelding van lokale lasten voor mensen met een minimuminkomen blijft overeind.

· Wij verlagen het tarief voor de afvalstoffenheffing voor gebouwen van sport- en wijkverenigingen en voor buurthuizen.

· Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur soberheid voorop stelt bij de inrichting van de ambtelijke organisatie.

Het complete verkiezingsprogramma vindt u hier:Verkiezingsprogramma 2014-2018