16 september 2013

PvdA wil duidelijkheid en daadkracht van het college over uittreding SOWECO

In een brief aan het college CDA-BB vraagt de PvdA-Hellendoorn om meer duidelijkheid en daadkracht met betrekking tot de uittreding bij SOWECO.

Sinds jaar en dag voelt de PvdA zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen bij SOWECO.
De mensen die daar werken gaan ons zeer ter harte en wij vinden dat ze een zo goed mogelijke arbeidsplek verdienen.

Vanuit die gedachte hebben wij twee jaar geleden initiatieven genomen om SW-ers, die uit onze gemeente komen bij SOWECO weg te halen en er zelf voor te zorgen dat deze mensen binnen de gemeente Hellendoorn kunnen gaan werken bij plaatselijke bedrijven, instellingen en de gemeente. De PvdA is ervan overtuigd dat we de sociale werkvoorziening in de gemeente Hellendoorn samen met alle werkgevers goedkoper en beter kunnen organiseren voor de SW-ers.Wij realiseren ons dat dit besluit tot veel onzekerheid bij de SW-ers heeft geleid. Helaas was dit onvermijdelijk maar zal dit resulteren in in een -ook voor hen- betere situatie.

Daarom heeft de PvdA gepleit voor uittreding uit SOWECO. Het College heeft die uittreding samen met Rijssen-Holten voortvarend opgepakt. Enerzijds door de onderhandelingen over een afkoopsom voor SOWECO te starten en anderzijds door een uitvoeringsorganisatie te ontwerpen. Het lijkt ons dat de uitvoeringsorganisatie snel kan worden opgestart.

Maar nu stokt de voortgang. Over de afkoopsom bestaat geen overeenstemming met de overige gemeenten en nu zal de provincie wel een uitspraak moeten doen over die afkoopsom. Het college wekt daarbij de indruk dat u die uitspraak wilt afwachten voordat  u definitief uit SOWECO wilt treden. Het gevolg is dat we niet per 1 januari 2014 maar pas per 1 januari 2015 zullen uittreden.

En dat vindt de PvdA-Hellendoorn jammer want dat leidt ertoe dat:
– de medewerkers van SOWECO uit onze gemeente nog een jaar langer in onzekerheid verkeren,
– we extra kosten hebben omdat we een jaar langer de verliezen van SOWECO mede moeten dragen,
– het enthousiasme dat er nu is om tot een uitvoeringsorganisatie te komen weer zal wegzakken. Werkgevers voelen zich nu al een beetje op afstand staan en dat zal met een jaar uitstel bepaald niet beter worden.

Kortom de PvdA pleit ervoor om door te gaan met de daadkracht en nu definitief te besluiten om uit SOWECO te treden per 1 januari 2014 en de afloop van de discussie over de afkoopsom niet verder af te wachten.

Wij hebben er vertrouwen in dat het College haar huiswerk goed gemaakt heeft en dat zij reële berekeningen over de afkoopsom gemaakt heeft (samen met Rijssen-Holten ruim 2,6 miljoen).  Daarom zijn we er ook niet bang voor dat de uiteindelijk te betalen afkoopsom ook maar in de buurt zal komen van de berekeningen van Almelo, Wierden, Twenterand en Tubbergen van 5,7 miljoen voor beide gemeenten samen.

Wij nemen aan dat u ook zelf vertrouwen in uw eigen cijfers hebt.

Wij vragen het college dan ook om op korte termijn te besluiten om per 1-1-2014 uit te treden uit SOWECO en dat besluit zo snel mogelijk aan de gemeenteraad voor te leggen en willen graag uiterlijk tijdens de Raadsvergadering van 24 september a.s. antwoord of u daartoe bereid bent.

Mocht het college niet van plan zijn ons een dergelijk besluit voor te leggen, dan zullen wij in die vergadering een motie of een amendement bij agendapunt 7  indienen om het college via een uitspraak van de gemeenteraad alsnog op te roepen dat besluit in de komende weken te nemen.

PvdA-fractie
gemeente Hellendoorn