22 juni 2013

PvdA wil geen horeca op industrieterrein het Lochter

De PvdA vindt een restaurant op het industrieterrein oneerlijke concurrentie met de horeca elders in de gemeente. Wel mag er horeca zijn die ondersteunend is aan andere activiteiten (zoals bij Kartplaza) maar dat moet dan wel goed geregeld zijn.

Bij Serbonne/Lochtersdorp is een restaurant gevestigd dat op normale tijden geopend is en voor iedereen toegankelijk. De PvdA vindt dat een slechte ontwikkeling.

In het bestemmingsplan dat het College aan de gemeenteraad heeft voorgelegd wordt feitelijk deze horecafunctie gedoogd omdat de term “ondersteunende horeca” niet nader is uitgelegd.

Daarom steunt de PvdA een amendement van het CDA om dit deel van het bestemmingsplan niet goed te keuren en het College te vragen met een betere en scherpere afbakening te komen.

Het amendement luidt als volgt:

De raad van de gemeente Hellendoorn,

in vergadering bijeen op 18 juni 2013;

overwegende dat,

ter vaststelling voor ligt het bestemmingsplan “Bedrijventerrein ’t Lochter 2013”;

  • Serbonne/Lochtersdorp een onderdeel van dat bestemmingsplan is;
  • de gebruiksmogelijkheden van het vigerende en vast te stellen bestemmingsplan voor het onderdeel Serbonne/Lochtersdorp verschillen;
  • een niet zelfstandige opererende horecafunctie ten dienste van de op hetzelfde perceel aanwezige hoofdfuncties, waarbij de openingstijden van die ondersteunende horecafuncties zijn gelieerd aan de openingstijd(en) van de op hetzelfde perceel aanwezige hoofdfunctie(s), in het nieuwe bestemmingsplan worden toegestaan;
  • de hoofdfuncties niet exact gedefinieerd zijn;
  • daarmee de ondersteunende horecafuncties lastig vast te leggen zijn;

 

besluit:

 

  1. het onderdeel Serbonne/Lochtersdorp buiten deze vaststelling te laten conform onderstaand gebied. Voor dat onderdeel geldt dan het oude onherroepelijke bestemmingsplan van 15-12-2009  met als plangebied het nevenstaande kaartje
  2. het college op te dragen, per omgaande de procedure voor bestemmingsplanwijziging, voor wat dit onderdeel betreft, op te starten,

 

en gaat over tot de orde van de dag,